Pauw Architektenburo Nieuwbouw Damhertlaan Helmond

Over Ons

Pauw Architektenburo is een bureau dat zich in 1991 heeft losgemaakt van architectenbureau Magis-Witlox-Pauw BV. De vergaarde kennis en ervaring is doorgegeven aan de tweede generatie en vandaag de dag opereert het bureau zich nog steeds op alle terreinen van de bouwkunst, geleid door Mirko Pauw. Mirko is in 1999 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven als bouwkundig Ingenieur en heeft in 2000 het kantoor overgenomen. "Mijn voorliefde gaat uit naar een grote variatie aan opdrachten, omdat alle soorten bouwvormen en alle soorten opdrachtgevers, met hun specifieke problemen en eigenschappen, mijn belangstelling hebben en mijn ervaringswereld vergroten".

Inmiddels is Pauw al bijna 20 jaar actief in het bureau en heeft hij alle soorten van opdrachten weten te vergaren, van kleine verbouwingen tot grote projecten, van monumentaal tot modern. In principe kan in elke schaal en bouwstijl ontworpen worden mits je de juiste detailleringen gebruikt binnen die stijl, waarbij je de functie niet verliest. Het blijft een uitdaging om je te verdiepen in verschillende stijlen en deze dan zelfs te combineren zolang je consequent kunt blijven en de basisbeginselen als contrast, symmetrie en ritme maar in acht neemt. Contrast versterkt, symmetrie geeft rust en ritme geeft herkenning.

Betrokken

Doordat veel projecten van ontwerp tot en met oplevering door Pauw zijn begeleid is er een brede kennis vergaard van alles wat met bouwen te maken heeft. Daarbij heeft betrokkenheid altijd centraal gestaan bij het omgaan met verschillende projecten en opdrachtgevers. Andere kernwoorden die tekenend zijn voor ons bureau zijn flexibiliteit, persoonlijkheid en loyaliteit. U kunt ons op elk gewenst moment van de dag bereiken en wij zullen er alles aan doen om u van dienst te zijn.

Pauw Architektenbureau is een klein bureau maar heeft ook de grotere opdrachten in eigen beheer kunnen uitvoeren. indien projecten toch te groot zouden worden heeft Pauw verschillende bureau's om zich heen verzameld die kunnen ondersteunen.

Welstand

Mirko Pauw is als architect lid van de welstandscommissie district Noord-Limburg geweest. Hiertoe behoorden de gemeente Bergen, de gemeente Gennep en de gemeente Arcen en Velden. Een terugkerende discussie gaat over het nut van Welstand in zijn algemeenheid. "Welstand wordt vaak in een verkeerd daglicht geplaatst wat vaak gevolg is van onbegrip. Door de plan-indiener persoonlijker te benaderen en te informeren, hoopt de commissie een vriendelijk karakter te krijgen. Begrip leidt naar acceptatie, en dit kan alleen maar de kwaliteit van de gebouwde omgeving verbeteren." -aldus Pauw.

Vragenlijst

Aan de hand van de volgende vragenlijst proberen wij u meer inzicht te geven in de samenstelling en opvattingen van ons bureau:

 1. Is uw bedrijf ingeschreven in het handelsregister?
  Ja. Ons bureau is ingeschreven bij de kamer van koophandel.
 2. Is uw bedrijf ingeschreven in het nationaal beroepsregister?
  Ja, in die zin dat Pauw persoonlijk staat ingeschreven in het architectenregister.
 3. Hoe is uw Bureau geörganiseerd en wie is/zijn aanspreekbaar?
  Pauw Architektenbureau is een eenmanszaak. Ook de grotere projecten kunnen door Pauw alleen gerealiseerd worden. Indien de opgave vraagt om een grotere capaciteit kan samenwerking ingeschakeld worden met verschillende bureaus. Aanspreekbaar in ons bureau is dhr. ir. Mirko Pauw, architect-directeur.
 4. Hoe wordt door uw bureau inhoud gegeven aan samenwerking met andere bouwparticipanten zoals bouwprojectmanager, aannemer(s), adviseurs en opdrachtgever?
  In deze vraag komen verschillende participanten aan de orde:
  - Indien de opdrachtgever een bouwprojectmanager wenst aan te stellen dan kan deze al direct bij de PVE besprekingen aanwezig zijn.
  - Voor de constructiewerkzaamheden zal door ons een adviseur worden voorgesteld of kan deze door de opdrachtgever worden genoemd. De samenwerking met deze constructieadviseur zal voornamelijk in de fases voor de aanbesteding geschieden en derhalve voor het grootste deel direct tussen de architect en deze adviseur plaatsvinden.
  - De advisering van de electrotechnische en werktuigbouwkundige installaties kan het best rechtstreeks door de betreffende installateurs geschieden. Na het nodige "voorwerk" tussen architect en installateur zal deze in de fase van Bouwvoorbereidingstekeningen met de opdrachtgever/gebruiker in contact worden gebracht om e.e.a. toe te lichten en zo nodig aan te passen.
  - Het toezicht tijdens de bouw kan geheel door ons bureau worden verzorgd. Dit zal dan enkele keren per week kunnen plaatsvinden in rechtstreeks contact tussen de architect en de aannemer.
  - Tijdens de bouw zal, b.v. eens in de 14 dagen, een bouwvergadering plaatsvinden, waarbij alle participanten aanwezig kunnen zijn. Voor de meer technische zaken kan aansluitend een werkvergadering worden gehouden waarbij de opdrachtgever/gebruiker niet aanwezig behoeft te zijn.
 5. Hoe wordt door u een (totaal) ontwerpproces georganiseerd en op welke wijze en/of momenten vindt er communicatie plaats met de opdrachtgever?
  Het ontwerpproces verloopt via de volgende stappen: - Programma van eisen - Voorlopig ontwerp - Definitief ontwerp - Bouwvoorbereidingstekeningen - Bestek - Begroting. Tijdens deze fases vindt zo vaak overleg met de opdrachtgever plaats als door de betrokkenen nodig wordt geacht. Dit kan, zo men wenst, ook in de avonduren plaatsvinden en hieraan wordt door ons verder geen limiet gesteld. Om een goede voortgang te bewerkstelligen kan van deze besprekingen van te voren een agenda worden opgesteld.
 6. Hoe worden de stichtingskosten van de opvolgende ontwerpfases inzichtelijk gemaakt en op welke wijze wordt de kwaliteit van die kostenraming gewaarborgt?
  Aan het eind van de 1e ontwerpfase kan een kostenraming gemaakt worden, welke na iedere volgende fase wodt bijgesteld. Door toetsing aan vergelijkbare projecten en steeds verdergaande specificatie wordt getracht de kwaliteit van de kostenraming te waarborgen. Wellicht zal het hierbij ook wel eens nodig zijn de opdrachtgever/gebruiker in zijn wensen "terug te fluiten". Steeds weer zullen we proberen om voor de opdrachtgever "het onderste uit de kan te halen", ten gevolge waarvan de aannemersbegroting ook wel eens tegen zal kunnen vallen. Met goede prijsonderhandelingen en zo nodig een paar stapjes terugdoen, moet uiteindelijk de aannemersprijs binnen acceptabele marges kunnen blijven. Tenslotte is een goed en volledig bestek de beste garantie voor een vaste prijs tot het einde van de bouw.
 7. Welke nadruk legt u op architectuur in relatie tot de omgeving/duurzaam bouwen/funcionaliteit van het gebouw?
  De functionaliteit van een ontwerp dient altijd op de eerste plaats te komen! Hiermee is dan tevens de duurzaamheid gediend. Plattegronden en onderlinge relaties moeten dus kloppen, waarbij dan wel de uiterlijke vormgeving al in ons hoofd begint mee te spelen. Met deze functionaliteit als uitgangspunt is een "juiste" architectuur van groot belang. Deze bepaalt immers het gevoel van welbehagen van de gebruikers. Past een bouwwerk niet in zijn omgeving, dan zullen niet alleen de gebruikers maar ook de omwonenden zich onbehaaglijk voelen. Duurzaam bouwen en architectuur behoeven eenvoudigweg nooit met elkaar in conflict te zijn.